lördag 23 februari 2013

Förvånande

I veckan genomfördes ett seminarium i Göteborg på temat "Det maritima manifestet" och där praktiskt taget alla företag, myndigheter och organisationer som uppfattar sig ha någon maritim eller marin koppling har deltagit i arbetet med att ta fram underlaget. Underrubrikerna i manifestet är Jobb, Kompetens och Samhällsnytta och manifestet har spelat en betydande roll för regeringens nyligen utgivna handlingsplan för sjöfarten.

Det som förvånar är att myndigheten Försvarsmakten inte anser sig som en del av det maritima "kluster", som undertecknat manifestet. Anser sig verkligen Försvarsmakten - där ju marinen ingår - inte vara en del av den svenska maritima sfären?

En annan, men kanske lika belysande, fråga handlar om att Sverige ska skicka minröjare till Mali och man tror då naturligtvis att det rör sig om någon form av militär trupp, men inte så! Det är myndigheten MSB som skickar ut 10 civila minröjare till Mali! Därmed kommer civil personal att arbeta med vad som kan uppfattas vara en militär uppgift - alldeles oberoende av hur vi bedömer detta i Sverige. De kan alltså uppfattas vara inhyrda ledoknektar om olyckan är framme och verksamheten kan uppfattas vara folkrättsstridig. Ligger detta verkligen i vårt nationella intresse?

Självklart borde Försvarsmakten ha skickat ett minröjningsförband till Mali, men man verkar vara helt upptagen av att lämna underlag till regeringen den 1 mars och där, får man förmoda, fortfarande Ryssland betraktas som en anfallande stormakt. Varför arbetar man inte med dagens aktuella frågor i stället?

torsdag 7 februari 2013

Ny sjöfartspolitik!

Äntligen! Så här presenterar regeringen sin kommande sjöfartspolitik och jag vill förstås komplettera med att en sjöfart under svensk flagga samtidigt kan ha en stor betydelse för vår säkerhet i ett bredare perspektiv. Inte bara miljöskyddet i våra egna hemmafarvatten kan förbättras, om fartygen lyder under svensk lag, utan också skyddet mot internationell brottslighet och i förlängningen mot terroristattacker. Det finns alltså ett säkerhetspolitisk betydelse också!


" För första gången någonsin presenterar en svensk regering en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Svensk sjöfart står inför stora utmaningar och hård internationell konkurrens, men också möjligheter med sin kvalitet, sjösäkerhet och kunskap.

Sjöfarten spelar en betydelsefull roll i det svenska transportsystemet. Enorma handelsströmmar korsar våra hav för att hamna i våra butikshyllor, fabriker och hem. Om man tittar på vår handel med omvärlden är Sverige i det närmaste att betrakta som en ö – runt 90 procent av vår utrikeshandel transporteras sjövägen. Inget annat transportslag kan bära motsvarande volymer gods på ett så kostnads- och energieffektivt sätt.

Handlingsplanen visar på alla de insatser som regeringen har gjort och planerar att göra för att stärka den svenska sjöfartsnäringen. I handlingsplanen pekar regeringen ut sex områden av särskild stor vikt:

  1. Företagsfrämjande insatser,
  2. Utbildningsinsatser,
  3. Sjösäkerhetsfrågor,
  4. Miljöfrågor,
  5. Sjöfartsforskning och utvecklingsfrågor,
  6. Viktiga EU-projekt.

Ambitionen är att visa hur regeringen ser på de utmaningar som svensk sjöfart står inför och hur dessa kan tacklas. I arbetet har vi haft stor nytta av den kunskap och de erfarenheter som finns inom den svenska sjöfartsnäringen. Jag vill därför rikta ett stort tack till de företag, intresseorganisationer, myndigheter och utbildningsinstitutioner som har medverkat i arbetet med planen."