söndag 8 maj 2011

Den maritima utmaningen

Traditionellt har vårt nationella försvar främst varit inriktat på att möta hot om konfrontation med andra stater eller grupper av stater och i ett invasionsförsvar. I grunden har detta inte förändrats, men tyngdpunkten för vår strategiska förutsättning har förskjutits. Dagens maritima utmaning går bortom detta begränsade synsätt på försvar av territorier i mellanstatliga konflikter.

Framtiden är samtidigt mera komplicerad och oförutsebar och flera nya konflikter har ofta tydliga kopplingar till internationell kriminalitet och terrorism. Även verksamheter som narkotikatrafik och människosmuggling får därför en säkerhetspolitisk betydelse.

Att hindra terrorister från att uppträda till sjöss har redan blivit en viktig uppgift för flera regeringar i världen. Särskild uppmärksamhet riktas då mot att energiförsörjningen är sårbar och kan bli utsatt för terroristattacker av olika slag. Händelser i närtid visar hur snabbt terroraktioner kan sprida sig även till vårt närområde och vårt land. Sverige är därutöver ett av världens mest exportberoende länder och en stor del av vår ekonomi och välfärd bygger på att handeln och samfärdseln till sjöss kan ske störningsfritt.

Det asymmetriska hotet har därför medfört att vårt försvar till sjöss nu måste handla om att skydda hela den maritima sektorn mot illegalt utnyttjande och att kunna säkerställa att flöden i form av folk och förnödenheter kan röra sig fritt och säkert i vårt närområde och på världens hav. Dagens utmaningar är samtidigt inte en uppgift enbart för staternas militära eller marina försvar, utan kräver medverkan från flera andra departement och statliga organ. Eftersom hoten dessutom är globala till sin karaktär blir uppgifterna att möta dem också globala

Samtidigt uppmärksammas mänsklighetens beroende av haven även som en klimatfråga, vilken för vår del kan komma att få särskild tyngd om sjöförbindelser öppnas över Norra Ishavet.

Vår nationella säkerhetspolitik måste uppmärksamma dessa förändrade förutsättningar som en grund för vår framtida säkerhet.