måndag 21 november 2011

Strategins grunder

I samband med att vraket efter linjeskeppet Kronans upptäckts berördes frågan om vad slaget vid Ölands södra udde i maj 1676 hade för strategisk betydelse.

Det klarlades tidigt, att om flottan kunde hålla motståndarna - danskar och holländare - stången, så skulle kriget föras på andra sidan våra omgivande hav. Om, å andra sidan, flottan skulle förlora sjöherraväldet, så skulle kriget föras över på det svenska fastlandet med alla de konsekvenser det innebar för befolkningen och krigets blodigaste slag - vid Lund - utspelades följaktligen i november samma år.

På något liknande sätt gäller detta fundamentala samband fortfarande, även om det som eventuellt skulle hota den svenska befolkningen idag inte är danskar och holländare, utan terrorister och internationell brottslighet. Och det hotet måste vi nog kunna möta redan till sjöss!

torsdag 10 november 2011

Sjöfarten och arbetslinjen

Det finns en verksamhet, där det finns många arbetsmöjligheter för svenskar, men där vi av olika skäl inte applicerar arbetslinjen. Det verkar snarast som att vi inte förstår möjligheterna. Här finns utrymme för företag i form av rederier och ett stort antal arbetsplatser, där svenska medborgare skulle kunna få en bra anställning, för landet behöver sjötransportsystemet. Mer än 90% av vår utrikeshandel går på köl, men dessvärre rör det sig numera mest om fartyg som seglar under andra flaggor än den svenska.

Det är särskilt bekymmersamt för svenska ungdomar, som nu inte erbjuds en internationell erfarenhet på ett enkelt och handgripligt sätt.

Frågan kompliceras dessutom av att olika aspekter på vår sjöfart hanteras av olika intressen och därmed av olika departement i regeringen. Det är en näring, som skapar en tydlig infrastruktur och som sedan länge har en miljöaspekt och numera har den dessutom har ett ökande säkerhetsintresse. Det blir då tyvärr alltför ofta som sjöfartsfrågorna suboptimeras från just ett departements utgångspunkter och helheten saknas då.

För mig är det verkligen en fråga för regeringens arbetslinje i första hand och sedan får andra aspekter hanteras med detta som utgångspunkt - för transporterna är nödvändiga för vårt samhälles fortbestånd.

onsdag 2 november 2011

Libyeninsatsen

Av vad som rapporterats från Libyeninsatsen i svenska media får man lätt intrycket att det mest varit en flygkampanj mot Khaddafiregimen från NATO-sidan, men så var det verkligen inte.

Igår rapporterades i ryska (!) media att den brittiska insatsen nu skulle avslutas och det handlade mest om kustbeskjutning från övervattensfartyg - föregångna i vissa fall av lysgranatbeslysning - samt specialinsatser med marinkåren landsatta och hämtade med ubåt.

Därutöver angavs hur bra det hade varit med hangarfartygsbaserat flyg, för det kunde sättas in mycket snabbt - snabbare än landbaserat.

Nu får vi väl se, om det inte kommer att behövas en fortsatt marin insats, när hamnar ska öppnas för sjötrafiken och då en säker minröjning måste ske dessförinnan!

Vad gör Försvarsmakten?

Med dagens tidning kom även en bilaga om en kommande mässa - " Samhällssäkerhet i samverkan", som ska genomföras 16-17 november på Kistamässan.

Till sin förvåning ser man att Försvarsmakten inte ska delta i mässan! Det är ju närmast genant att man där inte insett vad man är till för!