onsdag 6 januari 2010

Sea blindness - igen

Som svensk blir man inte lite förvånad över att det publicerats en artikel under rubriken "Deutschlands maritime Abhängigkeit" på den tyska Bundeswehrs hemsida. I Sverige skulle väl en sådan artikel uppfattas som en ensidig marin försvarsgrenspropaganda, men så ser det alltså inte ut i Tyskland. Och är det så?

I artikeln konstateras att Tyskland är beroende av den globala handeln och att man därför anser att stabila handelsförbindelser är ett vitalt intresse.

"Tysklands säkerhet är i globaliseringens tidsålder inte längre en fråga om försvar av landet och av alliansen. Visserligen utsätts Tyskland i dagsläget inte för något militärt hot, men ändå finns det globala risker av politisk, ekonomisk, samhällelig och ekologisk natur som förbundsrepubliken också träffas av inom sina gränser. Ett hot mot världens fria godstransporter genom terrorism och piratdåd är därför samtidigt ett hot mot Tysklands säkerhet." Så står det i artikelns inledning.

På något sätt förefaller resonemanget ändå vara applicerbart även på svenska förhållanden, vilket borde vara vägledande för det svenska försvarets framtid. Och riskerna för att internationell terrorism kommer att öka även i vårt eget närområde inom några år och då internationella ligor upptäcker, att sjötrafiken i våra havsområden inte alls har den bevakning och det skydd, som vi borde kunna upprätthålla tillsammans med våra grannar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar