onsdag 2 december 2009

Svensk marin frånvaro

I marinstrategiska sammanghang talas det ofta om marin närvaro, som ett första steg på en markering av nationellt intresse. Det gäller förstås även idag och man kan då dessvärre konstatera, att den svenska marina närvaron i Östersjön snarare är en frånvaro. Det behövs därför ganska omgående en tydlig markering av hur vi uppfattar vårt ansvar för lugn och säkerhet i vårt direkta närområde.

En tydlig markering vore att så snart möjligt - i alla fall före 2015 - bygga upp en styrka av patrullfartyg. Kanske skulle sådana fartyg byggas i två varianter - en bestyckad för marinen och en obestyckad för kustbevakningen. Den senare varianten kan ju byggas så att fartygen kan bestyckas om och när de ställs under marint befäl eller vid en beredskapshöjning. Uthålligheten till sjöss bör kunna vara ungefär en vecka och en maxfart på 25 knop torde vara tillräckligt. Kanske skulle serien omfatta 12 fartyg för marinen och 8 för kustbevakningen och marinens fartyg koncentreras till Östersjön, medan kustbevakningens ansvar i huvudsak kunde omfatta Bottenviken och Västerhavet.

Men det är bråttom, för snart kommer det att uppträda en råoljetrafik från St Petersburgs- Viborgsområdet till mottagare utanför Östersjön - eventuellt med omlastning till oceantonnage på Västkusten - och då måste vi kunna övervaka trafiken och se till att transporterna sker säkert och utan att bli utsatta för terroristanfall. Dessutom måste vi ju övervaka haven, så att det inte sker oljeutsläpp opåtalat. Ett värsta scenario vore att en terroraktion resulterar i ett stort oljeutsläpp och frågan är om Östersjön skulle klara det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar