torsdag 7 februari 2013

Ny sjöfartspolitik!

Äntligen! Så här presenterar regeringen sin kommande sjöfartspolitik och jag vill förstås komplettera med att en sjöfart under svensk flagga samtidigt kan ha en stor betydelse för vår säkerhet i ett bredare perspektiv. Inte bara miljöskyddet i våra egna hemmafarvatten kan förbättras, om fartygen lyder under svensk lag, utan också skyddet mot internationell brottslighet och i förlängningen mot terroristattacker. Det finns alltså ett säkerhetspolitisk betydelse också!


" För första gången någonsin presenterar en svensk regering en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Svensk sjöfart står inför stora utmaningar och hård internationell konkurrens, men också möjligheter med sin kvalitet, sjösäkerhet och kunskap.

Sjöfarten spelar en betydelsefull roll i det svenska transportsystemet. Enorma handelsströmmar korsar våra hav för att hamna i våra butikshyllor, fabriker och hem. Om man tittar på vår handel med omvärlden är Sverige i det närmaste att betrakta som en ö – runt 90 procent av vår utrikeshandel transporteras sjövägen. Inget annat transportslag kan bära motsvarande volymer gods på ett så kostnads- och energieffektivt sätt.

Handlingsplanen visar på alla de insatser som regeringen har gjort och planerar att göra för att stärka den svenska sjöfartsnäringen. I handlingsplanen pekar regeringen ut sex områden av särskild stor vikt:

  1. Företagsfrämjande insatser,
  2. Utbildningsinsatser,
  3. Sjösäkerhetsfrågor,
  4. Miljöfrågor,
  5. Sjöfartsforskning och utvecklingsfrågor,
  6. Viktiga EU-projekt.

Ambitionen är att visa hur regeringen ser på de utmaningar som svensk sjöfart står inför och hur dessa kan tacklas. I arbetet har vi haft stor nytta av den kunskap och de erfarenheter som finns inom den svenska sjöfartsnäringen. Jag vill därför rikta ett stort tack till de företag, intresseorganisationer, myndigheter och utbildningsinstitutioner som har medverkat i arbetet med planen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar