tisdag 10 januari 2012

Stora brister i vår oljeskyddsberedskap

Trist läsning! Dessvärre kompliceras bilden dessutom av att våra möjligheter att ingripa redan till sjöss är begränsade. Det skulle kanske vara bra om det seglade fartyg under svensk flagga runt våra kuster, för då kan vi ingripa tidigt och helst innan det händer några olyckor eller utsläpp!

Rapporten Oljeskyddsberedskap i Sverige visar att mer än hälften av de svenska kustkommunerna helt eller delvis saknar en beredskapsplan för ett eventuellt oljepåslag.

– Mindre än en tredjedel av kommunerna har en plan som de dessutom har testat genom övning. Att genomföra övningar är minst lika viktigt som att ha en plan. Det visade inte minst incidenten vid Tjörn tidigare i år, där kommunen hade tagit fram en plan, men inte övat tillräckligt ofta, säger Margaretha Ericsson, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Östersjön är ett av världens mest trafikerade vatten. Mer än tio procent av världens oljetransporter går igenom Östersjön. Fartygstrafiken har ökat med tjugo procent de senaste fem åren och fortsätter att öka. Vikten av adekvat beredskap är därför större än någonsin.

– Runt 130 fartygsolyckor inträffar i Östersjön varje år, varav ungefär tio leder till utsläpp. Trots regelbundna mindre påslag har arbetet med beredskapsplanering varit lågt prioriterat, fortsätter Margaretha Ericsson.

Östersjöns bottenstruktur gör att den är svår att navigera, med många skärgårdar, snäva sund och grund, speciellt i vattnen kring Danmark och Skåne. På vintern fryser stora delar av norra Östersjön vilket gör det mycket svårt att färdas i området. Dessa faktorer ökar risken för en olycka med oljeutsläpp som följd.

– Östersjön är ett av världens största brackvattenhav och området har ett unikt marint ekosystem. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om vår miljö och förebygga olyckor. Därför har vi i projektet Baltic Master II tagit fram två enkla guider för att underlätta arbetet med att planera och öva beredskapen inför ett oljespill, säger Magnus von Schenck, projektledare Baltic Master II.

Sveriges kustremsa sträcker sig 3 190 mil. Den långa kuststräckan i kombination med den intensiva trafiken av oljetransporter och andra lastfartyg gör det eftersträvansvärt för de svenska kommunerna att ha en beredskapsplan för oljepåslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar